Âm nhạc dân tộc – Công cuộc giữ gìn và bảo vệ

Âm nhạc của các dân tộc thiểu số là loại hình âm nhạc truyền thống của các vùng này, cái “đặc sắc”, đặc trưng cho vùng. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều loại hình âm nhạc dân tộc thiểu số đang đứng trước nguy cơ bị mai một, cần được bảo tồn, gìn giữ. Nguy cơ … Đọc tiếp Âm nhạc dân tộc – Công cuộc giữ gìn và bảo vệ